POLSKI  ENGLISH 
 Kancelaria została przeniesiona na ulicę Pawią 18A/5 TEL. 12 443 13 51

Notariusz wykonuje czynności notarialne w oparciu o przepisy prawa, ramy zawodu określa Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002, Nr 42, poz. 369 ze zm.).

Zgodnie z przytoczoną ustawą, Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym Strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz w zakresie swoich uprawnień, o których mowa w ustawie prawo o notariacie działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie Strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy Strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych. Czynności notarialnych Notariusz co do zasady dokonuje w Kancelarii Notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Dotyczy to w szczególności sporządzania protokołów członków spółdzielni, zgromadzeń wspólników spółek oraz członków wspólnot mieszkaniowych, a nadto sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiści w siedzibie Kancelarii

Notariusz dokonuje następujących czynności

  • sporządza akty notarialne
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
  • doręcza oświadczenia
  • spisuje protokoły
  • sporządza protesty weksli i czeków
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów